Những điều cần lưu ý về thế chấp
Thứ hai, 14/09/2015, 10:41 AM
Thông tư số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT được ban hành nhằm hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân, tổ chức để vay vốn tại tổ chức tín dụng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
Trang 1/1 <1>
 Chủ đề đuợc quan tâm